Erik Reimes
Hjemmeside
Til Forsiden - Home

Tatoveringer
Malerier
Skulptur

Historier fra tidligere tider
Kontakt
Links
cv

  

Hver ny generation opdager tilsyneladende denne "Nye Mode" - Tatovering.
Her er en artikel i avisen København fra 11. Maj 1896

An English translation follows further down the page!!

K ø b e n h a v n

Nr.128        2 øre       Mandag den 11. Maj     2 Øre       1986

Tatovering.
-o-

At Folkeslag, der staar paa et meget lavt Kulturtrin, kan finde paa tatovere deres Hud, kan man ikke indvende noget imod. En saadan Maade at pryde sig paa ligger for disse Menneskers barbar- iske Natur. Men hvorledes Folk i civili- serede Lande har kunnet optage denne umenneskelige Skik, er ikke let at fatte.

Lad gaa endda, at den finder Indgang hos Samfundets laveste Eksistenser, prostituerede Kvinder, Soutenører osv., Mennesker, der som Regel ikke befinder sig paa noget højt aandeligt Standpunkt. Men ganske uforstaaeligt er det, at Tat- overingen efterhaanden ogsaa har faaet Indpas blandt de højere Samfundsklas- ser.

Ved en eller anden Skæbnens Tilskikk- else er det imidlertid blevet en Modesag at lade sig indtatovere de mærkeligste Figurer paa Arme og Ben, og Moden har endog naaet op til Aristokratiets Kredse.

I Følge en Meddelelse i "Journal de Mé- decine de Paris" er Tatoveringen i høje- ste Mode blandt det engelske Arristo- krati og under særlig Beskyttelse of Hertugen af York, paa hvis Arm "den berømte Professor William" har indtato- veret det engelske Vaaben. Denne "Op- eration" honoreres i det engelske Aristo- krati med den nette Skilling af 1000 Kroner.

Følgene af en saadan Modesag kan dog senere være ret ubehagelig for Vedkom- mende. Da Bernadotte var bleven Konge af Sverig, var det ham ofte højst ubehageligt at læse paa sin Arm: "Død over Tyrannerne". For mangen ung Pige eller Mand paa hvis Lemmer er indristet et Hjærte eller anden Figur som uudslet- teligt Minde om en tidligere elsket Per- son, vil det være mindre behageligt til en- hver Tid at blive erindret om svundne Tider, Mangen ung Pige, der i et begej- stret Øjeblik har ladet sig tatovere, har siden bittert maattet fortryde, at hun ikke mer kan gaa barmet til Bal.

Heldigvis har man nu fundet en Methode til atter at udslette Tatoveringer. Ifølge Variots Forskrift skal man paa de tato- verede Steder anvende en koncentreret Opløsning af Tannin, der indbringes i Huden med Naale, ligesom ved Tatove- ringen. Man pensler derefter Partiet med et tilspidset Stykke Helvedsten i Sub- stans. Under temmelig stærke Smærter og betydelig Rødme af Huden udstødes da det ved Tatoveringen indbragte Pig- ment.

Dr. H-c

          •  

Jeg synes forargelsen er morsom.
Det er også interessant at det betragtes som en NY MODE
- som endda når op i Aristokratiet!

Endelig må jeg på det bestemteste fraråde den beskrevne metode til at fjerne tatoveringer. Lige så længe man har tatoveret, har man spekuleret på at fjerne dem igen. Men der findes ingen metode som ikke risikerer at efterlade grimme ar. Ar som ofte er grimmere end selv den grimmeste tatovering. Hvis du har en dårlig eller grim tatovering, så kom op til en professionel tatovør, og lad os se hvad vi kan gøre ved det.

The article above is from the Danish newspaper
København - (Copenhagen)
And it was published
May 11th 1896


Here follows an English Translation:


Tattooing
- o -

That people who is on a very low level of culture, may tattoo their skin, one can not object to. Such a way to decorate themselves, is close to these peoples' barbaric nature. But how people in civilised countries has been able to adopt this inhuman behaviour, is not easy to grasp.

One might even understand that it finds it's way into the lower levels of society, like prostitutes, pimps, etc. People who generally do not have any high spiritual standard. It is absolutely inconceivable why tattooing has also penetrated the higher classes though.

By some quirk of fate, it has become really fashionable to have the strangest figures tattooed on ones arms and legs, and the fashion has even got to the circles of aristocracy.

According to a message in the "Journal de Médecine de Paris" tattooing has become highest fashion amongst the English aristocracy and is under special protection by the Duke of York, on whose arm has been tattooed the English coat of arms, by the "famous professor William". This "operation" is honoured in the English aristocracy by the neat sum of £50. *)

The results of such a fashion may later prove to be rather unpleasant for the person who follows it. When Bernadotte had become the king of Sweden, it was often highly uncomfortable for him to read on his own arm: "Death to the Tyrants." For many a young girl or boy onto who's limbs has been inscribed a heart or a former lover's name as an indelible reminder, it is less comfortable to be reminded about bygone times. Many a young girl, who in a moment of enthusiasm has been tattooed, has later bitterly regretted that she can no longer go to a ball in short sleeves.

Luckily a method has now been found by which to remove the tattoo. According to Variot's prescription you shall on the place of the tattoo, apply a concentrated solution of tannic acid, which shall be put into the skin with needles, the same way the tattoo was done. After that, the place is swabbed with a pointed piece of lunar caustic. Under rather severe pain and considerable reddening of the skin, the skin will then expel the pigment that was inserted with the tattoo.

*) I expect 1000 Danish Kroner to equal £50 in 1896

I find the disgust funny. And I find all the talk about "this new fashion" to be funny (it even penetrates the Aristocracy!). It seems that each new generation thinks that tattooing has become the new fashion.
I think tattooing has always been fashion.

I shall have to warn against the mentioned method of removing a tattoo. For as long as people have tattooed, there has been speculation on how to get rid of tattoos. And never has a method proved to be efficient. Even the most modern methods (like laser removal) often results in scarring that is often worse than even the ugliest tattoo.

If you have a really bad tattoo, please consult a professional tattoo artist about what to do with it.

 

 

 


Kontakt Erik Reime: erik@reime.dk